سفارش تبلیغ
صبا ویژن
منع دانش روا نیست . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
دهبکری زیبا
‏شماره کتابشناسی ملی : ?25-10484
‏عنوان قراردادی : [ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر در روس‍ت‍ای‌ ک‍وری‍ج‍ان‌ ه‍م‍دان‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر در روس‍ت‍ای‌ ک‍وری‍ج‍ان‌ ه‍م‍دان‌
‏وضعیت نشر : روس‍ت‍ای‌ ک‍وری‍ج‍ان‌
‏مشخصات ظاهری : م‍ادر: س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د؛ 15x10
‏توصیفگر : دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
ج‍ش‍ن‍ه‍ا
ج‍ش‍ن‍ه‍ا
روس‍ت‍ای‌ ک‍وری‍ج‍ان‌
اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌
خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ع‍اون‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
‏دسترسی و محل الکترونیکی : 25_10484.jpg
‏چکیده : ج‍م‍ع‍ی‌ از م‍ردم‌ روس‍ت‍ای‌ ک‍وری‍ج‍ان‌ ج‍ل‍وی‌ در ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ج‍م‍ع‌ ش‍ده‌ م‍ش‍غ‍ول‌ ت‍م‍اش‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ن‍ری‌ خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. چ‍ن‍دی‍ن‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ب‍ازی‌ ک‍ودک‍ان‌ در ع‍ک‍س‌ دی‍ده‌ م‍ی‍ش‍ود

 محل نگهداری:   مخزن منابع غیر کتابی

ثبت دائم: ? 25-10484         ? 

شناسه بازیابی : ? 25-10484 ? 

 

 

منبع:http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do? سایت اسناد و کتابخانه ملیcommand=FULL_VIEW&id=442003&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط مهدی ادرخوش 91/1/15:: 10:35 عصر     |     () نظر

با کلیک بر روی نقشه  می توانید آنرا در سایز بزرگتر دریافت نمایید

نقشه فوق تقصیمات کشوری استان همدان را مشاهده می نمایید کوریجان کجای نقشه قرار دارذ؟ روستای که 45 سال پیش در سر شماری 1335 با حدود 2000 نفر جمعیت از رزن که مرکز شهرستان است بزرگتر بوده است (جمعیت رزن 1500 نفر بوده است)

بعد از این سالها که خیلی از روستاها که جمعیت و امکانات ارتباطی کمتر از کوریجان داشته اند توانستند بعضا مرکز بخش یا شهرستان شوند هنوز کوریجان مرکز دهستان هم نیست و جز دهستان سبزدشت به مرکزیت ویان می باشد؟!


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط مهدی ادرخوش 91/1/15:: 10:35 عصر     |     () نظر

با کلیک بر روی نقشه  می توانید آنرا در سایز بزرگتر دریافت نمایید

نقشه فوق تقصیمات کشوری استان همدان را مشاهده می نمایید کوریجان کجای نقشه قرار دارذ؟ روستای که 45 سال پیش در سر شماری 1335 با حدود 2000 نفر جمعیت از رزن که مرکز شهرستان است بزرگتر بوده است (جمعیت رزن 1500 نفر بوده است)

بعد از این سالها که خیلی از روستاها که جمعیت و امکانات ارتباطی کمتر از کوریجان داشته اند توانستند بعضا مرکز بخش یا شهرستان شوند هنوز کوریجان مرکز دهستان هم نیست و جز دهستان سبزدشت به مرکزیت ویان می باشد؟!


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط مهدی ادرخوش 91/1/10:: 1:43 صبح     |     () نظر
‏شماره کتابشناسی ملی : ?25-10484
‏عنوان قراردادی : [ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر در روس‍ت‍ای‌ ک‍وری‍ج‍ان‌ ه‍م‍دان‌]
‏عنوان و نام پدیدآور : ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر در روس‍ت‍ای‌ ک‍وری‍ج‍ان‌ ه‍م‍دان‌
‏وضعیت نشر : روس‍ت‍ای‌ ک‍وری‍ج‍ان‌
‏مشخصات ظاهری : م‍ادر: س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د؛ 15x10
‏توصیفگر : دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
ج‍ش‍ن‍ه‍ا
ج‍ش‍ن‍ه‍ا
روس‍ت‍ای‌ ک‍وری‍ج‍ان‌
اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌
خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ع‍اون‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
‏دسترسی و محل الکترونیکی : 25_10484.jpg
‏چکیده : ج‍م‍ع‍ی‌ از م‍ردم‌ روس‍ت‍ای‌ ک‍وری‍ج‍ان‌ ج‍ل‍وی‌ در ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ج‍م‍ع‌ ش‍ده‌ م‍ش‍غ‍ول‌ ت‍م‍اش‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ن‍ری‌ خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. چ‍ن‍دی‍ن‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ب‍ازی‌ ک‍ودک‍ان‌ در ع‍ک‍س‌ دی‍ده‌ م‍ی‍ش‍ود

 محل نگهداری:   مخزن منابع غیر کتابی

ثبت دائم: ? 25-10484         ? 

شناسه بازیابی : ? 25-10484 ? 

 

 

منبع:http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do? سایت اسناد و کتابخانه ملیcommand=FULL_VIEW&id=442003&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط مهدی ادرخوش 91/1/10:: 1:43 صبح     |     () نظر